Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2018.május 25-től

Az AutoMotorCenter.hu címen üzemelő internetes portál, továbbiakban portál üzemeltetője Lipták Melinda e.v. (3528 Miskolc, Radnóti M. u. 6., Adószám: 67094284-1-25 Telefon: 0670/208-2377, Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), továbbiakban Szolgáltató az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

Fogalmak:

Szolgáltató, Adatkezelő

Lipták Melinda egyéni vállalkozó (e.v.), aki a portált üzemelteti,  és a szolgáltatást nyújtja.

Portál

A szolgáltató által üzemeltetett honlap: automotorcenter.hu

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

Szolgáltatás

A portálon a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, melyek körét Szolgáltató bármikor módosíthatja, megszüntetheti. Ide tartoznak a különböző játékok, sorsolások, promóciós játékok, hírlevelek.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.A Szolgáltató, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi szabályzat elfogadása:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulásán alapul. A felhasználók akik a portálon regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen adatvédelmi szabályzatot az ÁSZF-el együtt.

Azon Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálon, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira kivéve azon eseteket, amikor a cégadatok között természetes személyek adatai találhatóak.

A regisztráció és az adatkezelés helye: automotorcenter.hu

A kezelt adatok köre:

-név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, autó típusa, autó márkája, születési idő, fotó

-szolgáltatás igénybevétele esetén: telefonszám, cím, lakcím, szállítási cím,

-jogi személyiség esetén: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám, számlázási cím, fotó(k), honlap cím, email cím

- az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése,

- az előfizetés száma, érvényessége,

- a belépések dátuma, időpontja,

- a belépés honlapja.

- az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - az automatikusan gyűjtött adatok kivételével - a hivatkozott személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy egy adott szolgáltatás igénybevételéhez mely személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés célja:

a honlapon elérhető szolgáltatások, hírlevelek sikeres regisztrációt követően vehetőek igénybe.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

- Portálon történő regisztráció

- Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

- Felhasználó azonosítása

- Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

- Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

- az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, piackutatás

- Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

- bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,

- Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

- promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók),

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

Felhasználó elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Portálon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Ez nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF vagy Adatvédelmi szabályzat módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

A Felhasználó többféle tematikus hírlevélre is feliratkozhat, a Szolgáltató csak azon hírleveleket küldi meg a Felhasználónak, amelyre a Felhasználó a Portálon feliratkozott.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő az érintett önkéntes,határozott és tájékozott hozzájárulása alapján jogosult az adatokat kezelni. Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye:

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás:

A Szolgáltató szolgáltatás/termék megrendelés során megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából továbbítja a megrendelt terméket a Felhasználónak kiszállító harmadik személynek, amelyhez a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

Az adatok kezelése:

A felhasználó által megadott adatok határozatlan ideig vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre illetve tárolásra. Törlésre kerülnek az adatok, ha azt a felhasználó kéri, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja már nincs érvényben, vagy ha azt a hatóság kéri.

Amennyiben Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelését köteles megszüntetni, és az adatok törléséről gondoskodni.

Az elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználónak történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

Felhasználó jogai adatai az adatkezeléssel kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben (fenti kapcsolattartó emailcímre) kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A felhasználónak joga van kérni adatai helyesbítését, módosítását, adatai törlését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatbiztonság:

A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat. A Felhasználó és a Portál közötti internetes kommunikáció végpontól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Cookiek, sütik kezelése

A szolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el annak érdekében, hogy testre szabhassa aktuális és a későbbi látogatás során történő szolgáltatását.

A sütikezelésről itt tájékozódhat bővebben: Sütikezelési szabályzat

A Használati feltételekről itt tájékozódhat bővebben: Használati feltételek

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat.

Apróhirdetések

Friss hírek